GIA 現貨表 GIA INFO

※請設定您的選擇條件 : 價格 重量 淨度 顏色
產品編號 重量 顏色 淨度 特價 車工 切割 拋光 對稱 螢光 證書查詢 類別
C3066* 0.31 D IF 22400 Round EX EX EX Nn 1327834997 30
C3067 0.3 D VVS1 13480 Round EX EX EX Nn 1328761004 30
C3043 0.33 D VVS1 14828 Round EX EX EX Nn 6311814199 30
C3057 0.3 D VVS2 12820 Round EX EX EX Nn 7328676345 30
C3064 0.31 D VVS2 13247 Round EX EX EX Nn 6325314766 30
C3058 0.32 D VVS2 13675 Round EX EX EX Nn 1317667570 30
C3059 0.32 D VVS2 13675 Round EX EX EX Nn 7326632891 30
C3047* 0.3 D VS1 13500 Round EX EX EX Nn 5326385307 30
C3001* 0.31 D VS1 13883 Round EX EX EX Nn 6311046838 30
C3035 0.33 D VS1 12650 Round EX EX EX Nn 7323358925 30
C3033* 0.34 D VS1 15033 Round EX EX EX Nn 1309858997 30
C3027 0.35 D VS1 15416 Round EX EX EX Nn 1329156296 30
C3028 0.37 D VS1 16183 Round EX EX EX Nn 7328048262 30
B3993* 0.3 D VS2 12840 Round EX EX EX Nn 6315930306 30
C3004* 0.3 D VS2 12840 Round EX EX EX Nn 2317949322 30
C3005 0.3 D VS2 10840 Round EX EX EX Nn 5316949595 30
B3983* 0.32 E VVS1 14970 Round EX EX EX Nn 6322055426 30
B3481 0.32 E VVS2 12266 Round EX EX EX Nn 1243204030 30
B3691 0.33 E VVS2 12650 Round EX EX EX Nn 1275623105 30
B3957* 0.3 E VS1 12800 Round EX EX EX Nn 7306992036 30
C3060* 0.3 E VS1 12840 Round EX EX EX Nn 6322626288 30
B3893 0.32 E VS2 10858 Round EX EX EX Nn 6305846487 30
B3853* 0.31 F VVS1 13883 Round EX EX EX Nn 6291242499 30
B3759* 0.3 F VVS2 12840 Round EX EX EX Nn 6181218967 30
B3924* 0.3 F VVS2 12840 Round EX EX EX Nn 1315185587 30
C3046 0.31 F VS1 10518 Round EX EX EX Nn 7328495169 30
B3940 0.32 F VS2 10154 Round EX EX EX Nn 6311096201 30
B3570 0.36 F VS2 13424 Round EX EX EX Nn 5253740237 30
B3975 0.32 G VS1 10154 Round EX EX EX Nn 6315652049 30
B3977 0.32 G VS1 10154 Round EX EX EX Nn 2191942716 30
B3974* 0.31 G VS2 11155 Round EX EX EX Nn 2314121454 30
B3991* 0.32 G VS2 11450 Round EX EX EX Nn 6301889400 30
B3973 0.36 G SI1 0 Round G G F Nn 6322199003 30
B3946 0.3 I VS2 7700 Round VG EX VG F 1269972271 30
B3949 0.31 I VS2 7956 Round EX EX EX F 7308731715 30
B3948 0.32 I VS2 8213 Round VG EX EX F 1313783610 30
B3951 0.32 I VS2 8213 Round EX EX EX Nn 1305628525 30
B3950 0.33 I VS2 8470 Round EX EX EX Nn 2317518323 30
A5434 0.52 D VVS1 55088 Round EX EX EX Nn 6322166284 50
A5474 0.5 D VS1 42430 Round EX EX EX Nn 2201114454 50
A5475 0.5 D VS1 42430 Round EX EX EX Nn 2327590085 50
A5476 0.5 D VS1 42430 Round EX EX EX Nn 3325472214 50
A5478 0.5 E VS1 39260 Round EX EX EX Nn 5323447020 50
A5479 0.5 E VS1 39260 Round EX EX EX Nn 6207186299 50
A5480 0.5 E VS1 39260 Round EX EX EX Nn 2326123047 50
A5481 0.5 E VS1 39260 Round EX EX EX Nn 2317845369 50
A5462 0.51 E VS1 40045 Round EX EX EX Nn 6322310696 50
A5424 0.51 E VS2 37903 Round EX EX EX Nn 1318675030 50
A5366 0.53 E VS2 39389 Round EX EX EX Nn 6302783540 50
A5419 0.5 E SI2 0 Round VG VG G Nn 6321196632 50
A5273 0.51 F VVS2 41126 Round EX EX EX Nn 2226266629 50
A5482 0.5 F VS1 37160 Round EX EX EX Nn 6322461099 50
A5483 0.5 F VS1 37160 Round EX EX EX Nn 6325451823 50
A5484* 0.51 F VS1 39903 Round EX EX EX Nn 6312248764 50
A5444 0.51 F VS1 37903 Round EX EX EX Nn 7316714791 50
A5486 0.5 F VS2 35050 Round EX EX EX Nn 1149646567 50
A5398 0.53 F VS2 37153 Round EX EX EX Nn 3265184819 50
A5465 0.59 F VS2 43359 Round EX EX EX Nn 2205094143 50
A5449* 0.52 G VS1 38452 Round EX EX EX Nn 2317360539 50
A5450* 0.52 G VS1 38452 Round EX EX EX Nn 5313360323 50
A5451 0.52 G VS2 34257 Round EX EX EX Nn 6312962634 50
A5466 0.55 G VS2 38234 Round EX EX EX Nn 1139373997 50
A5488* 0.58 G VS2 42209 Round EX EX EX Nn 2328532530 50
5842 0.57 I VS1 42760 Round EX EX EX Nn 5111957515 50
A5244 0.55 K VS2 26147 Round EX EX EX Nn 6265406733 50
1524 0.9 D VS1 184900 Round EX EX EX Nn 2254907066 90
1573 1.01 D VS1 298000 Round EX EX EX Nn 6325477661 1
1570 1.03 D VS2 269000 Round EX EX EX Nn 6204243297 1
1548 1.13 F VVS2 242700 Round G VG VG Nn 1318864617 1
1575 1.07 F VS1 264000 Round EX EX EX Nn 6321679320 1
1558 1.01 G VS1 219800 Round EX EX EX Nn 16431265 1
1525 1.01 G VS1 182500 Round VG VG GD SB 7312269618 1
1485* 1.5 G SI1 335000 Round EX EX EX Nn 2216530195 1
1549 2.06 H VS2 557100 Round EX EX EX Nn 6282909383 2
1469 2.22 S-T SI2 0 Round VG VG GD FA 6275384550 2
F139 1 I VS2 100000 三角形 G G MB 1319628543 1
1550 6.1 K VS2 2000000 Round VG G G Nn 7316628329 6

※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格