GIA 現貨表 GIA INFO

※請設定您的選擇條件 : 價格 重量 淨度 顏色
產品編號 重量 顏色 淨度 特價 車工 切割 拋光 對稱 螢光 證書查詢 類別
B3995* 0.31 D VVS1 16300 Round EX EX EX Nn 5323014493 30
C3006 0.31 D VVS1 14300 Round EX EX EX N 2327265065 30
B3937 0.3 D VS1 11890 Round EX EX EX Nn 2316827963 30
C3001* 0.31 D VS1 14280 Round EX EX EX N 6311046838 30
C3002* 0.31 D VS1 14280 Round EX EX EX N 1319912814 30
B3986 0.3 D VS2 11240 Round EX EX EX Nn 2296942810 30
B3993* 0.3 D VS2 13240 Round EX EX EX Nn 6315930306 30
C3004* 0.3 D VS2 13240 Round EX EX EX N 2317949322 30
C3005 0.3 D VS2 11240 Round EX EX EX N 5316949595 30
B3985* 0.31 E VVS1 14950 Round EX EX EX Nn 1303688867 30
B3983* 0.32 E VVS1 15370 Round EX EX EX Nn 6322055426 30
B3732 0.34 E VVS1 14220 Round EX EX EX Nn 6261949707 30
B3905 0.32 E VVS2 12690 Round EX EX EX Nn 2284604858 30
B3481 0.32 E VVS2 12690 Round EX EX EX Nn 1243204030 30
B3691 0.33 E VVS2 13080 Round EX EX EX Nn 1275623105 30
B3957* 0.3 E VS1 13240 Round EX EX EX Nn 7306992036 30
C3009 0.3 E VS1 11241 Round EX EX EX N 6321262066 30
C3010 0.3 E VS1 11241 Round EX EX EX N 5313788192 30
B3994* 0.31 E VS1 13620 Round EX EX EX Nn 2326126763 30
C3012 0.31 E VS1 11615 Round EX EX EX N 7313842509 30
C3013 0.32 E VS1 11990 Round EX EX EX N 2316804957 30
C3014 0.32 E VS1 11990 Round EX EX EX N 7311563463 30
C3015 0.32 E VS1 11990 Round EX EX EX N 3325014513 30
B3998* 0.33 E VS1 14360 Round EX EX EX Nn 3315736616 30
B3999 0.33 E VS1 12360 Round EX EX EX Nn 1319511319 30
C3016* 0.3 E VS2 12590 Round EX EX EX N 6322304444 30
C3019 0.31 E VS2 10940 Round EX EX EX N 2317422483 30
B3893 0.32 E VS2 11300 Round EX EX EX Nn 6305846487 30
B3853* 0.31 F VVS1 14290 Round EX EX EX Nn 6291242499 30
B3759* 0.3 F VVS2 13240 Round EX EX EX Nn 6181218967 30
B3924* 0.3 F VVS2 13240 Round EX EX EX Nn 1315185587 30
B3934 0.3 F VS1 10590 Round EX EX EX Nn 1313432705 30
B3963 0.31 F VS1 10945 Round EX EX EX Nn 2294573614 30
B3968 0.31 F VS1 10945 Round EX EX EX Nn 2306905146 30
C3020 0.36 F VS1 14700 Round EX EX EX N 7313539017 30
B3992 0.31 F VS2 10270 Round EX EX EX Nn 6312237393 30
B3940 0.32 F VS2 10605 Round EX EX EX Nn 6311096201 30
B3570 0.36 F VS2 13930 Round EX EX EX Nn 5253740237 30
B3801 0.36 F VS2 13930 Round EX EX EX Nn 1289776528 30
B3975 0.32 G VS1 10604 Round EX EX EX Nn 6315652049 30
B3977 0.32 G VS1 10604 Round EX EX EX Nn 2191942716 30
B3974* 0.31 G VS2 11600 Round EX EX EX Nn 2314121454 30
B3991* 0.32 G VS2 11910 Round EX EX EX Nn 6301889400 30
B3973 0.36 G SI1 0 Round G G F Nn 6322199003 30
B3946 0.3 I VS2 0 Round VG EX VG F 1269972271 30
B3949 0.31 I VS2 0 Round EX EX EX F 7308731715 30
B3948 0.32 I VS2 0 Round VG EX EX F 1313783610 30
B3951 0.32 I VS2 0 Round EX EX EX Nn 1305628525 30
B3950 0.33 I VS2 0 Round EX EX EX Nn 2317518323 30
A5434 0.52 D VVS1 54110 Round EX EX EX N 6322166284 50
A5388 0.56 D VS1 50664 Round EX EX EX Nn 2195591295 50
A5378 0.6 D VS1 58400 Round EX EX EX Nn 7308652751 50
A5430 0.5 D VS2 38554 Round EX EX EX Nn 5156183164 50
A5441* 0.51 D VS2 41630 Round EX EX EX N 6312515821 50
A5361 0.51 D VS2 39325 Round EX EX EX Nn 1275819194 50
A5374* 0.5 E VS1 42500 Round EX EX EX Nn 5306383620 50
A5425 0.51 E VS1 41310 Round EX EX EX Nn 2317559602 50
A5424 0.51 E VS2 37208 Round EX EX EX Nn 1318675030 50
A5366 0.53 E VS2 38668 Round EX EX EX Nn 6302783540 50
A5419 0.5 E SI2 0 Round VG VG G Nn 6321196632 50
A5273 0.51 F VVS2 40382 Round EX EX EX Nn 2226266629 50
A5442 0.5 F VS1 36480 Round EX EX EX N 6312810132 50
A5443* 0.51 F VS1 39200 Round EX EX EX N 7318669315 50
A5444 0.51 F VS1 37200 Round EX EX EX N 7316714791 50
A5445 0.51 F VS1 37200 Round EX EX EX N 2316883661 50
A5367 0.53 F VS1 38668 Round EX EX EX Nn 2296778337 50
A5377 0.53 F VS1 38668 Round EX EX EX Nn 7308440074 50
A5421 0.51 F VS2 35094 Round EX EX EX Nn 1129270747 50
A5446 0.51 F VS2 35094 Round EX EX EX N 5313826851 50
A5447 0.51 F VS2 35094 Round EX EX EX N 6321140427 50
A5448 0.52 F VS2 35780 Round EX EX EX N 7328261527 50
A5398 0.53 F VS2 36470 Round EX EX EX Nn 3265184819 50
A5449* 0.52 G VS1 37780 Round EX EX EX N 2317360539 50
A5450* 0.52 G VS1 37780 Round EX EX EX N 5313360323 50
A5451 0.52 G VS2 33620 Round EX EX EX N 6312962634 50
A5452 0.51 I VS1 0 Round EX EX EX N 6291018381 50
5842 0.57 I VS1 42760 Round EX EX EX Nn 5111957515 50
A5244 0.55 K VS2 26147 Round EX EX EX Nn 6265406733 50
1524 0.9 D VS1 184900 Round EX EX EX Nn 2254907066 1
1562 1.01 D VS1 293100 Round EX EX EX Nn 2205105266 1
1563 1.01 D VS1 293100 Round EX EX EX Nn 2327008412 1
1548 1.13 F VVS2 242700 Round G VG VG Nn 1318864617 1
1564 1.01 F VS1 245000 Round EX EX EX N 2195942406 1
1567 1.01 F VS1 245000 Round EX EX EX N 5171391338 1
1527 1.01 G VS1 216200 Round EX EX EX Nn 2193798862 1
1525 1.01 G VS1 182500 Round VG VG GD SB 7312269618 1
1534 1.02 G VS1 218380 Round EX EX EX Nn 6315249184 1
1551 1.01 G VS2 168500 Round G VG VG Nn 1329188303 1
1485* 1.5 G SI1 335000 Round EX EX EX Nn 2216530195 1
1546 1.01 H VS2 182600 Round EX EX EX Nn 2317005825 1
1565 1.05 H I1 116800 Round EX EX EX N 7328293265 1
1568 1.01 I VS1 163300 Round EX EX EX N 6282342877 1
1549 2.06 H VS2 557100 Round EX EX EX Nn 6282909383 2
1469 2.22 S-T SI2 0 Round VG VG GD FA 6275384550 2
F139 1 I VS2 100000 三角形 G G MB 1319628543 1
1550 6.1 K VS2 2000000 Round VG G G Nn 7316628329 6

※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格